Szkoła Biblijna

Fundacja Edukacji i Dialogu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacją Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: [email protected]
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.
 4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim te dane zostały przekazane:
  a) Rekrutacja:
 • Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wykraczających poza zestaw wynikający z aktualnych przepisów (art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.))
 • Art. 9 pkt.2 a) – jak w punkcie a), ale dotyczy danych szczególnej kategorii, np. poglądów religijnych, stanu zdrowia itd.
 • Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Kodeksu Pracy, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych itp.

b) Zatrudnienie:

 • Art. 6 pkt.1 a) i Art. 9. Pkt.2 a) w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe wykraczające ponad zestaw wynikający z aktualnych przepisów (Kodeks Pracy) – do momentu ich usunięcia lub wycofania zgody
 • Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Kodeksu Pracy, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych itp.
 • Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

c) Działalność edukacyjna, czyli realizacja działalności statutowej polegająca na między innymi prowadzeniu działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej

 • Art. 6 pkt.1 c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze czyli realizacja działalności statutowej

d) Umowy cywilno-prawne, umowy sprzedaży:

 • Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

e) Wolontariat

 • przeprowadzeniu rekrutacji na wolontariat, tj. działań przygotowawczych do zawarcia umowy, na podstawie Art. 6 pkt. 1 a) i b)
 • zawarcia umowy o wolontariat, na podstawie Art. 6 pkt.1 b) i c)

f) Newsletter, marketing:
– Art. 6 pkt.1 a) – zgoda osoby, której dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. podmioty świadczące usługi informatyczne.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Np.:
 • udział w konferencji – minimum zgodnie z ustawą o rachunkowości 5 lat oraz bieżący rok obrachunkowy
 • newsletter lub inne zgody marketingowe – do odwołania tej zgody
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (np. Google). Szczegółowa lista dostępna jest u Administratora.