Szkoła Biblijna

Fundacja Edukacji i Dialogu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

1. Definicje

Platforma – Platforma informacyjna dostępny pod adresem: fed.ngo

Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Platformy.

Administrator – Fundacja Edukacji i Dialogu im. Ks. Dr Petera Hockena, ul. Pl. Wszystkich Świętych 5, Kraków 31-004;

Podmioty współpracujące – podmioty z którymi współpracuje Administrator;

Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu i korzystania z Platformy.

2. Charakter prawny Platformy.

1) Platforma jest prowadzona przez Administratora i stanowi jego własność.

2) Platforma jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Platformie.

Rozdział 2.

Rodzaje i zakres informacji zamieszczonej na Platformie 

  1. Na Platformie zostana umiejszczone informacje opracowane w ramach projektu COMMON DIALOGUE FOR A SHARED FUTURE – POLISH-GERMAN UKRAINIAN COOPERATION FOR DIALOGUE AND UNDERSTANDING W RAMACH A210-YOU – SMALL-SCALE PARTNERSHIPS IN YOUTH.

Rozdział 3.

Warunki korzystania z Platformy

1. Do korzystania z Platformy niezbędne jest:

– Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;

– Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Rozdział 4.

Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), jest Fundacja Edukacji i Dialogu im. Ks. Dr Petera Hockena, ul. Pl. Wszystkich Świętych 5, Kraków 31-004.

2. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

1) korzystania z Platformy;

2) przesyłania wiadomości;

3) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie serwisu;

4) obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

5) analitycznym i statystycznym.

2.Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzani swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres [email protected] nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

3.  Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

4. Prawa osób, których dane dotyczą, można realizować przesyłając żądanie na adres:  [email protected].

Rozdział 5.

Prawa autorskie

1. Zarówno układy treści zawarte na Platformie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

2. Można korzystać z tekstów zawartych na Platformie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Platformie w innym celu nie wymaga zgody Fundacji Edukacji i Dialogu im. Ks. Dr Petera Hockena pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z platformy  internetowej Fundacji Edukacji i Dialogu.

3. Powyższa zgoda dotyczy też zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami, które są własnością Fundacji Edukacji i Dialogu im. Ks. Dr Petera Hockena.

4. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć wykorzystywanych do postów pochodzących z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

Rozdział 6.

Kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i zmiany Regulaminu

1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Platformy w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres:  [email protected]

2. Wszelkie sprawy dotyczące Platformy powinny być przesyłane pod adres:  [email protected]

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej  fed.ngo nowego brzmienia Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie.

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

2. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Edukacji i Dialogu im. Ks. Dr Petera Hockena w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 4;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected], ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków; 

3) Pana/Pani dane przetwarzane będą w związku z realizacja projektu Common Dialogue for a Shared Future  – Polish-German Ukrainian Cooperation for Dialog and Understanding w ramach A210-You – Small-Scale Partnership in Youth i działalnością prowadzoną przez Fundacja Edukacji i Dialogu im. Ks. Dr Petera Hockena w Krakowie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;

4) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym;

5) Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres ich wykorzystywania przez administratora dla celów realizacji zadania.

6) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.